INFORMACJA

Naszym celem jest wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci tak,aby mogły zrealizować potencjał w nich ukryty.

 

Integracja Sensoryczna

Pracujemy metodą integracji sensorycznej dr A. J. Ayres. Zajmujemy się kompleksową diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej.

Jako jedyni we Poznaniu  oferujemy terapię integracji sensorycznej łączoną z technikami pracy  Mindfulness,  Dodatkowo zapewniamy diagnostykę psychologiczną dzieci, a rodzicom proponujemy doradztwo wychowawcze.

Swoją ofertę kierujemy do rodziców i ich dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, przejawiających trudności wynikające z zaburzonej integracji sensorycznej, m. in.:

 •  z nadpobudliwością psychoruchową, z niezgrabnością ruchową
 •  z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia), ze słabą koncentracją 
 •  z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym
 •  z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym
 •  z opóźnieniami w rozwoju mowy
 •  ze spektrum autyzmu
 •  z ADHD
 •  z zespołami genetycznymi

 

Terapia Ręki

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

W NASZYM CENTRUM

Prowadzona jest dokładna ocena:

 • zakresu ruchomości stawów kończyny górnej,
 • zdolności chwytania przedmiotów o różnym kształcie, a także rozluźniania chwytu,
 • nadwrażliwości, podwrażliwości w obrębie kończyn górnych,
 • napięcia mięśniowego wg skali Ashworth.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

 • z zaburzeniem napięcia mięśniowego,
 • z zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach),
 • z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej,
 • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych,
 • z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).

 

TERAPIA I DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Prowadzą ją doświadczeni logopedzi , którzy od wielu lat pracują z dziećmi i posiadają umiejętności na najwyższym poziomie wiedzy, metod pracy i interakcji z dzieckiem

 

Wskazania:

 •  autyzm,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • rozszczep wargi i podniebienia,
 • jąkanie,
 • niedosłuch,
 • niepełnosprawność złożona,
 • wady wymowy,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.

 

Cele terapii:

 • usprawnienie motoryki narządów mowy,
 • korygowanie wad wymowy,
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej,
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.