SZKOŁA POSTAWOWA

Statut

STATUT EUROPEJSKIEJ SZKOŁY AKTYWNEJ EDUKACJI „OLIMPIJCZYK” – SZKOŁA PODSTAWOWA W POZNANIU

tekst jednolity

Spis treści:

Rozdział I: Nazwa i typ szkoły oraz jej cele i zadania

Rozdział II: Organy szkoły i ich kompetencje

Rozdział III: Organizacja szkoły

Rozdział IV: Prawa i obowiązki pracowników szkoły oraz uczniów

Rozdział V: Bezpieczeństwo uczniów

Rozdział VI: Wewnątrzszkolny system oceniania

Rozdział VII: System finansowania

Rozdział VIII: Rekrutacja

Rozdział I

Nazwa i typ szkoły oraz jej cele i zadania

§ 1

Europejska Szkoła Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk” – szkoła podstawowa z siedzibą przy ulicy Kościerzyńskiej 76/78 w Poznaniu funkcjonuje na podstawie Zaświadczenia nr 36/2001 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dnia 29.08.2001 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania.

§ 2

Europejska Szkoła Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk” – szkoła podstawowa jest szkołą niepubliczną.

§ 3

Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty

§ 4

Nazwa szkoły używana w pełnym brzmieniu: Europejska Szkoła Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk” – szkoła podstawowa.

§ 5

Organem prowadzącym szkołę są: Krystyna Skarbek – Tecław, Paweł Tecław. Adres ul. Kościerzyńska 76/78, 60- 446 Poznań

§ 6

Cykl kształcenia: 8 lat.

§ 7

Dane teleadresowe

 1. Adres szkoły: 60-446 Poznań, ul. Kościerzyńska 76/78.
 2. Numer telefonu: (61) 8410295
 3. Numer faksu: (61) 8410294
 4. Adres strony internetowej szkoły: http://www.olimpijczyk.edu.pl
 5. Adres mailowy: biuro@olimpijczyk.edu.pl

§ 8

Pieczęcie i pieczątki szkoły

 1. Na pieczęciach używana jest nazwa: Europejska Szkoła Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk” .
 2. Urzędowymi pieczęciami szkół są metalowe, tłoczone pieczęcie okrągłe zawierające pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie szkoły.
 3. Pieczęcie urzędowe szkoły (z godłem w części środkowej) lub ich elektroniczne wizerunki umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich jak:
  1. świadectwa: świadectwo szkolne promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły;
  2. kopie świadectwa ukończenia szkoły i kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej niezbędne dla celów rekrutacji;
  3. legitymacja szkolna;
  4. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
 1. Świadectwa i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.
 2. W innych celach niż opisanych w pkt. 3 szkoła używa pieczątek prostokątnych.

§ 9

Cele i zadania szkoły

 1. Nauczanie i wychowanie w Europejskiej Szkole Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk” – szkoła podstawowa za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki – respektując chrześcijański system wartości – na życzenie rodziców, uwzględnia potrzeby religijne społeczności uczniowskiej.
 2. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb wiekowych, fizycznych, intelektualnych, emocjonalnych.
 3. Rozwija uczniów indywidualnie.
 4. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia:
  1. odpowiedzialności,
  2. miłości ojczyzny,
  3. poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
 5. Wyrabia i podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, językowej i kulturowej:
  1. organizuje formy zapoznawania uczniów z tradycjami, dorobkiem kulturalnym Wielkopolski i kultury narodowej,
  2. czuwa nad kształtowaniem i pielęgnacją języka polskiego,
  3. rozwija zainteresowania uczniów literaturą i sztuką regionu, kraju a także innych narodów.
 6. Europejska Szkoła Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk” – szkoła podstawowa w Poznaniu ma ponadto na celu zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady:
  1. solidarności,
  2. demokracji,
  3. tolerancji,
  4. sprawiedliwości,
  5. wolności.
 7. W Europejskiej Szkole Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk” – szkoła podstawowa, realizowane są cele, do których zobowiązuje zapis art. 1 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2019 poz.1148), w tym w szczególności:
  1. umożliwienie prawa do kształcenia, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
  2. wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
  3. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
  4. utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  5. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej,
  6. przygotowanie do funkcjonowania w przyszłości na rynku pracy poprzez:
   1. kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,
   2. przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,
  7. stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
  8. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego,
  9. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
 8. Szkoła sprawuje wobec uczniów funkcję opiekuńczą odpowiednio do wieku uwzględniając w tym zakresie obowiązujące przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy umysłowej:
  1. opiekę nad wychowankami sprawują pedagodzy i inni pracownicy obsługi przez cały czas pobytu ucznia w szkole;
  2. w trakcie zajęć poza terenem budynku szkolnego – spacery, zajęcia sportowe, wycieczki, opiekę sprawuje wychowawca, inni pracownicy szkoły oraz trenerzy poszczególnych sekcji sportowych,
  3. opiekę nad uczniami w drodze z domu do szkoły i z powrotem sprawują rodzice (bądź opiekunowie) lub osoby upoważnione przez nich pisemnie.
 9. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie programów nauczania dla danego oddziału
 10. Szkoła tworzy bardzo dobre warunki do osiągania przez uczniów wysokiego poziomu wiedzy, czego naturalnym sprzymierzeńcem jest sport równoważący wysiłek psychiczny i intelektualny, umożliwiający harmonijny rozwój młodych ludzi tak duchowy jak i fizyczny.
 11. Szkoła w swojej działalności propaguje zasady ekologii w szerokim znaczeniu tego słowa.
 12. Szkoła w swojej działalności propaguje zasady bezpieczeństwa oraz promuje ochronę zdrowia (w załączeniu program promocji i ochrony zdrowia).
 13. Szkoła kształci i rozwija umiejętności językowe uczniów.
 14. Szkoła dba o rozwój artystyczny uczniów oferując różnorodne formy zajęć muzycznych, plastycznych, ruchowych itp.
 15. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 16. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 17. Szkoła nie prowadzi oddziałów przedszkolnych.

Rozdział II

Organy szkoły oraz ich kompetencje

§ 1

Organami Europejskiej Szkoły Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk” – szkoła podstawowa w Poznaniu są:

 1. Dyrektor szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Samorząd Uczniowski.

§ 2

Dyrektor szkoły:

 1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej i w związku z tym:
  1. prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady;
  2. przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
  3. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  4. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa:
   1. o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 3. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 4. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 5. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 7. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu, o którym mowa w art.19 ust. 1. prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2019 poz.1148), przeprowadzanego w szkole.
 8. Może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły.
 9. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, wobec czego decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania, urlopowania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 10. Zezwala na wniosek rodziców, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 37. ust. 1 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2019 poz.1148);
 11. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 12. W zakresie organizacji szkoły, w szczególności:
  1. opracowuje arkusz organizacyjny szkoły;
  2. na podstawie arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych;
  3. wykonuje obowiązki związane z systemem informacji oświatowej;
  4. powołuje dyrektora ds. pedagogicznych;
  5. tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu;
  6. decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas oraz do klas programowo wyższych;
  7. zezwala w drodze decyzji na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
  8. przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji;
  9. na podstawie uchwały rady pedagogicznej, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest rozpoczęcie eksperymentu oraz wykonuje zadania związane z prowadzeniem eksperymentu;
  10. ustala miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka oraz koordynuje pracę zespołu ds. wczesnego wspomagania;
  11. na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin;
  12. wprowadza do szkolnego planu nauczania dodatkowe zajęcia edukacyjne w uzgodnieniu z organem prowadzącym;
  13. w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi;
  14. ustala tygodniowy wymiar godzin etyki;
  15. organizuje zajęcia pozalekcyjne w wymiarze stosownym do posiadanych środków finansowych;
  16. dopuszcza do użytku w szkole podstawowej – programy nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
   1. dopuszczone do użytku w danej szkole lub programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania;
   2. jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.
 13. W zakresie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny wykonuje zadania określone z przepisach szczegółowych, w tym w szczególności zadania określone przepisami rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 14. Jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły:
 15. Wydaje decyzje, w tym administracyjne i zarządzenia.
 16. Wykonuje inne zadania, nieujęte w statucie, które wynikają z przepisów szczególnych.

§ 8

W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go dyrektor ds. pedagogicznych.

 1. Zastępstwo za dyrektora rozciąga się na wszystkie czynności, do jakich dyrektor szkoły jest uprawniony, łącznie z wykonywaniem nadzoru pedagogicznego.

§ 9

W przypadku nieobecności dyrektora i dyrektora ds. pedagogicznych, kierowanie szkoły przejmuje inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 10

Rada pedagogiczna.

 1. W Europejskiej Szkole Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk” – szkoła podstawowa w Poznaniu tworzy się jedną radę pedagogiczną, w której skład wchodzą wszyscy zatrudnieni w nim nauczyciele.
 2. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej, wobec czego:
  1. przygotowuje zebrania rady pedagogicznej,
  2. prowadzi je,
  3. jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 3. Stałymi zebraniami rady pedagogicznej są:
  1. zebranie organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego;
  2. zebranie organizowane w I półroczu w związku z klasyfikowaniem uczniów;
  3. zebranie organizowane w II półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów.
 4. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są także w miarę innych potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane:
  1. z inicjatywy dyrektora,
  2. z inicjatywy organu prowadzącego szkołę,
  3. z inicjatywy innych organów szkoły,
  4. z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;
  5. na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
  6. Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji stanowiących:
   1. zatwierdza plany pracy szkoły;
   2. podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
   3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
   4. podejmuje uchwałę w sprawach skreślenia z listy uczniów;
   5. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły;
   6. wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
   7. w uzasadnionych przypadka postanawia o powtarzaniu przez ucznia klas 1 – 3 klasy.
  7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
  8. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian.
  9. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
  10. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.
  11. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników szkoły.
  12. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w czasie danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zadał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
  13. Rada pedagogiczna wydaje opinię dotyczącą indywidualnego programu lub toku nauki ucznia.

§ 11

Inne postanowienia dotyczące rady pedagogicznej

 1. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej:
  1. zebrania rady pedagogicznej są protokołowane;
  2. protokolantem rady pedagogicznej zostaje nauczyciel wybrany przez dyrektora lub nauczyciel wybrany przez radę pedagogicznej, o ile regulamin rady pedagogicznej nie stanowi inaczej;
  3. ostateczny protokół zostaje sporządzony w terminie do 7 dni od daty zebrania rady pedagogicznej i podany do publicznej wiadomości.

§ 12

Samorząd uczniowski

 1. W Europejskiej Szkole Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk” – szkoła podstawowa funkcjonuje samorząd szkolny.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Jedynymi reprezentantami uczniów są organy samorządu:
  1. nazwy organów samorządu, zasady ich wybierania i działania są określone w corocznie uchwalanym regulaminie samorządu.
 4. Regulamin samorządu tworzą uczniowie:

  1. do prac nad projektem regulaminu uczniowie z danego oddziału wybierają swojego przedstawiciela;
  2. przedstawiciele uczestniczący w tworzeniu projektu regulaminu samorządu mogą zaprosić do prac nad regulaminem, wybranych przez siebie nauczycieli lub rodziców;
  3. projekt regulaminu jest podawany do publicznej wiadomości w taki sposób, aby wszyscy inni uczniowie mogli wyrazić swoje opinie i uwagi o jego treści;
  4. po zebraniu opinii i uwag, w projekcie regulaminu nanoszone są odpowiednie poprawki;
  5. przygotowany w ten sposób regulamin uczniowie składają dyrektorowi szkoły w celu stwierdzenia przez niego, czy nie jest on sprzeczny ze statutem szkoły;
  6. po wydaniu pozytywnej opinii przez dyrektora, przygotowywany jest druk regulaminu, który będzie przedmiotem głosowania.
 5. Uchwalanie regulaminu samorządu:
  1. regulamin jest uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu;
  2. głosowanie jest:
   1. równe,
   2. tajne,
   3. powszechne.
 6. Uchwała podjęta przez ogół uczniów jest podstawą do przeprowadzenia wyborów organów samorządu.
 7. Samorząd za pośrednictwem swoich organów może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 8. Samorząd posiada następujące kompetencje stanowiące i opiniodawcze:
  1. uchwalanie regulaminu swojej działalności;
  2. przedstawienie wniosków o przyznanie uczniom Stypendium Ministra Edukacji Narodowej;
  3. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
  4. opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
  5. opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Rozdział III

Organizacja pracy szkoły

§ 1

Oddziały

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. W szkole funkcjonują oddziały szkolne.
 3. Oddział może liczyć do 16 uczniów. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub organ prowadzący może zwiększyć liczbę uczniów w oddziale.
 4. Zgodnie z art. 36.1 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz.59); do szkoły przyjmowani są uczniowie po ukończeniu rocznego przygotowania przedszkolnego.
 5. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 6. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w p.5, jeżeli dziecko:
  1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz.59) oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
 7. W wyjątkowych przypadkach dyrektor może przyjąć uczniów starszych, powtarzających klasę, po konsultacji z wychowawcą i psychologiem.
 8. Szkoła może przyjąć uczniów niepełnosprawnych.

§ 2

Odziały szkolne

 1. Godzina lekcyjna w klasach trwa 45 minut.
  1. w uzasadnionych przypadkach dyrektor może podjąć decyzję o skróceniu lub wydłużeniu czasu trwania zajęć lekcyjnych (od 30 do 60 minut);
  2. w klasach 1 – 3 nauczyciel prowadzący zajęcia ustala przerwy śródlekcyjne w miarę potrzeb uczniów.
 2. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może:
  1. uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale, wyrównując, przy wsparciu szkoły, braki programowe do końca roku szkolnego, albo:
  2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole.
  3. Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
  4. Organizację pracy w ciągu dnia, tygodnia lub dłuższych okresów czasu określa rozkład pracy ustalony przez dyrektora i wychowawców z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy.
  5. Uczniowie pięć razy w tygodniu uczestniczą obowiązkowo w jednej godzinie zajęć sportowo – rekreacyjnych korzystając z obiektów sportowych i innych.
  6. Uczniowie biorą udział w zajęciach i spotkaniach z wyspecjalizowanymi instruktorami, trenerami i sportowcami różnych dziedzin.
  7. Uczniowie pięć razy w tygodniu obowiązkowo uczestniczą w zajęciach języka angielskiego prowadzonych przez lektora – anglistę, a od klasy czwartej – mają zajęcia w ramach drugiego języka obcego.
  8. Szkoła może organizować oddziały dwujęzyczne.
  9. Szkoła dysponuje pracownią komputerową wykorzystywaną przez nauczycieli i uczniów w celach wspomagania procesu edukacyjnego od klasy pierwszej.
  10. Uczniowie czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta Poznania (wyjścia do teatrów, kin, na imprezy kulturalne itp.)
  11. W szkole organizowane są świąteczne imprezy stosownie do tradycji i kultury polskiej.
  12. Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o podstawy programowe zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem nowoczesnych środków dydaktyczno wychowawczych.
  13. Szkoła posiada do realizacji celów statutowych odpowiednie pomieszczenia i ich wyposażenie.
  14. Uczniowie szkoły mogą korzystać z biblioteki szkolnej, przy pomocy nauczycieli i rodziców mogą również korzystać z bibliotek pozaszkolnych.
  15. Oddziałem szkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
   1. dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego;
   2. formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 3

Opieka pozalekcyjna

 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniowi w szkole, szkoła organizuje opiekę pozalekcyjną.
 2. Szkoła zapewnia opiekę od godz. 7.30 do 17.00.

§ 4

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem, w szczególności ich potrzeb rozwojowych

 1. W szkole organizuje się zajęcia dodatkowe dla uczniów.
 2. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w szkole są bezpłatne.
 3. Ofertę zajęć dodatkowych ogłasza się corocznie do 5 września po rozpoznaniu przez nauczycieli:
  1. potrzeb rozwojowych uczniów,
  2. ich zainteresowań.
 4. Celami organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów są:
  1. zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań uczniów;
  2. zapewnienie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów,
  3. umożliwienie nadrobienia zaległości w nauce;
  4. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego.
 5. Na terenie szkoły mogą się odbywać zajęcia odpłatne organizowane przez podmioty zewnętrzne, które korzystają z pomieszczeń szkolnych na zasadzie wynajmu lub użyczenia.

§ 5

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie

 1. Szkoła w miarę możliwości oraz posiadanych środków finansowych zapewnia pomoc psychologiczną uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych pomoc taka i wsparcie są potrzebne.
 2. Formami opieki i pomocy uczniom są:
 1. pomoc o charakterze niematerialnym, w tym szczególności wsparcie psychologiczne;
 2. pomoc w nawiązaniu kontaktu z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
 1. Uczniowie mogą otrzymać również pomoc materialną od podmiotów nie będących organami prowadzącymi szkoły, w tym także ze środków nie pochodzących z budżetu państwa. Forma pomocy powinna być przez fundatora uzgodniona z dyrektorem i radą pedagogiczną.
 2. Szkoła może udzielić pomocy stypendialnej (na wniosek dyrektora – w określonej wysokości i na określony czas) uczniowi wyróżniającemu się w nauce, którego rodzice nie posiadają środków na opłatę czesnego.
 3. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej – może być przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6

Organizacja współdziałania szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

 1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie:
  1. wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, efektywności uczenia się;
  2. wspomagania wychowawczej funkcji szkoły i rodziny;
  3. diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych;
  4. orzekania i opiniowania.
 2. Za współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi odpowiedzialny jest zespół wychowawczy klasy.
 3. Organizacja współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom polega na:
  1. nieodpłatnym korzystaniu z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej zarówno przez uczniów, ich rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli,
  2. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej na wniosek rodziców,
  3. współpracy opartej na organizowaniu porad dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli,
  4. konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców,
  5. 5organizowaniu zajęć specjalistycznych, jak: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne i inne zajęcia terapeutyczne,
  6. działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 7

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
 2. Ustala się następujące formy współpracy z rodzicami:
  1. spotkania wychowawców klas z rodzicami w formie zebrań organizowanych według ustalonego na dany rok szkolny harmonogramu,
  2. indywidualne rozmowy z wychowawcą i w miarę potrzeb z nauczycielami poszczególnych przedmiotów – w formie dni otwartych, organizowanych wg harmonogramu,
  3. udział rodziców w uroczystościach szkolnych.
 3. Wychowawcy klas współdziałają z rodzicami w szczególności:
  1. w zakresie rozwiązywania indywidualnych problemów rozwojowych uczniów,
  2. w zakresie rozwiązywania problemów uczniów jako grupy społecznej,
  3. wskazują możliwe formy rozwiązywania problemów,
  4. informują o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej.
 4. Formy współdziałania uwzględniają prawa i obowiązki rodziców.

§ 8

Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów poprzez żywienie

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje żywienie zbiorowe.
 2. Korzystanie z posiłków jest wliczone w czesne.

§ 9

Podział roku szkolnego

 1. Godziny pracy szkoły ustala dyrektor.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy zwane „półroczami”:
  1. półrocze I (pierwsze);
  2. półrocze II (drugie).
 3. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych oraz letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego (ustalane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).
 4. Zamknięcie formalne danego roku szkolnego odbywa się w ostatnim dniu sierpnia.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki pracowników szkoły oraz uczniów

§ 1

Prawa pracowników szkoły

 1. Pracownicy mają prawo do świadczeń zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy.
 2. Pracownicy mają prawo do wynagrodzenia zgodnie z umową o pracę.
 3. Nauczyciele mają prawa zagwarantowane przez Kartę Nauczyciela w zakresie określonym ustawą w artykułach dotyczących pracowników szkół niepublicznych.
 4. Nauczyciele zatrudniani są zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy.

§ 2

Obowiązki pracowników szkoły

 1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do rzetelnego realizowania podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad wynikających z Karty Nauczyciela w zakresie określonym ustawą.
 3. Pracownicy pedagogiczni:
  1. odpowiedzialni są za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
  2. prowadzą pracę opiekuńczą, dydaktyczno-wychowawczą i odpowiadają za jej jakość;
  3. wspierają rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
  4. bezstronnie i obiektywnie oceniają wszystkich uczniów, a także sprawiedliwie traktująswoich wychowanków;
  5. w razie potrzeby udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
  6. podejmują działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
  7. otaczają indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków;
  8. współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną zdrowotną lub inną utrzymują kontakt z rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,organizowania różnych form życia zespołowego integrujących zespół uczniów,okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci
  9. otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach.
  10. dbają wspólnie z uczniami o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i mienie szkoły;
  11. prowadzą dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
  12. dbają o dobre imię szkoły i godnie reprezentują szkołę w kontaktach zewnętrznych

§ 3

Prawa uczniów szkoły

 1. Każdy uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanej opieki.
 2. Uczeń rozwija się fizycznie, intelektualnie i emocjonalnie poprzez program dydaktyczno -wychowawczy uwzględniający potrzeby i możliwości dziecka.
 3. Korzysta z odpowiednich warunków w celu indywidualnego rozwoju osobowości.
 4. Ma prawo do zachowania własnej odrębności i godności osobistej.
 5. Ma prawo do zaspokajania swoich podstawowych potrzeb psychicznych: poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, samorealizacji.
 6. Ma zapewnioną właściwą opiekę pedagogiczną.
 7. Jest traktowany życzliwie w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 8. Ma możliwość swobodnego wypowiadania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądowych, religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
 9. Jak najpełniej rozwija swoje zainteresowania, zdolności i talenty.
 10. Ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich postępów w nauce.
 11. Korzysta z pomocy nauczycieli przy współudziale rodziców w razie trudności w nauce.
 12. W razie potrzeby korzysta z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
 13. Korzysta z pomieszczeń szkolnych, świetlicy oraz dostępnych środków dydaktycznych wspomagających proces edukacji.
 14. W szkole oprócz normalnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczestniczy w codziennych zajęciach sportowych, lekcjach języka angielskiego oraz, zgodnie z rozkładem, religii i etyki (na życzenie rodziców), lekcjach (począwszy od kasy czwartej, 3 razy w tygodniu) drugiego języka obcego.
 15. Każdy uczeń ma prawa wynikające ze statusu szkoły publicznej (np. ulgi na przejazdy środkami transportu itp.)
 16. Uczniowie. którzy wyróżniają się mogą otrzymywać następujące nagrody:
  1. pochwała na forum klasy wyrażona przez nauczyciela;
  2. pochwała przez dyrektora lub dyr. ds. pedagogicznych;
  3. pochwała wobec społeczności szkolnej na apelu szkolnym, dyplom uznania i list gratulacyjny do rodziców.

§ 4

Obowiązki uczniów szkoły

 1. Uczniowie systematycznie i aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
 2. Każdy uczeń stosuje się do poleceń. wskazówek i rad opiekunów.
 3. Okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły a także swoim koleżankom i kolegom.
 4. Stara się zgodnie ze swoimi możliwościami psychicznymi unikać konfliktów w grupie uczniowskiej.
 5. W miarę możliwości samodzielnie dba o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
 6. Troszczy się o mienie szkolne.
 7. W ramach rozwoju psychospołecznego uczy się opieki nad młodszymi i słabszymi.
 8. Poznaje otaczający świat przyrody, szanuje ją otacza opieką.
 9. Nie przynosi do szkoły tabletów.
 10. W szkole nie gra w żadne gry komputerowe (również te w telefonach).
 11. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów:
  1. uwaga udzielona przez nauczyciela;
  2. nagana udzielona przez wychowawcę,
  3. nagana udzielona przez dyrektora ds. pedagogicznych lub dyrektora szkoły,
  4. w przypadku zniszczenia mienia szkolnego naprawienie lub wykonanie prac porządkowych na terenie szkoły,
  5. obniżenie oceny z zachowania.

§ 5

Skreślenia z listy uczniów

 1. Uczeń może zostać skreślony (i przeniesiony do innej szkoły) przez dyrektora szkoły z listy uczniów w następujących przypadkach:
  1. stwarzania zagrożenia dla życia i zdrowia swojego, innych uczniów lub pracowników szkoły,
  2. drastycznego nieprzestrzegania zasad współżycia w społeczności szkolnej,
  3. demoralizującej postawy wobec społeczności szkolnej.
  4. nieprzestrzegania przez rodziców zasad systemu opłat uwzględnionych w umowie -zgłoszeniu podpisanym przez dyrektora szkoły i rodziców.
  5. nierokowania nadziei na ukończenie szkoły (dzieci specjalnej troski) poparte orzeczeniem psychologiczno ­- pedagogicznym.
 2. W przypadkach a, b, c rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji dyrektora w trybie administracyjnym.

Rozdział V

Bezpieczeństwo uczniów

§ 1

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą. uzależnieniami, demoralizacją poprzez:

 1. pełną całodniową ochronę budynku;
 2. wdrożenie programu ochrony zdrowia;
 3. systematyczny kontakt ze specjalistami z następujących dziedzin: psychologia, higiena zdrowia itp.;
 4. kontakty promujące bezpieczny styl życia z przedstawicielami Policji, grup przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii itp.

Rozdział VI

Wewnątrzszkolny system oceniania

§ 1

Ocenianie osiągnięć szkolnych

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć (informacja zwrotna). Ponadto polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowanie oceny:
  1. nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  2. wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców o zasadach oceniania zachowania;
  3. oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemnie prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują na warunkach określonych przez nauczycieli. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić na piśmie;
  4. nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno — terapeutycznym;
  2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
  3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
  4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. a, b, c, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty;
  5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców lub na ich wniosek opinia, może być wydana także uczniowi gimnazjum. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Ustalone zasady stanowią Przedmiotowe Systemy Oceniania. Z zasadami PSO zapoznaje uczniów nauczyciel na pierwszych lekcjach z danego przedmiotu w każdym roku szkolnym.
 7. Skala ocen:
  1. bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły:

– niedostateczny (1, ndst.)

– dopuszczający (2, dop.)

– dostateczny (3, dst.)

– dobry (4, db.)

– bardzo dobry (5, bdb.)

– celujący (6, cel.)

  1. przy wystawianiu bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

§ 2

Ocenianie uczniów klas 1 -3

 1. Podstawa programowa szczegółowo opisuje umiejętności, jakie uczeń o przeciętnych możliwościach ma nabyć w trzyletnim cyklu kształcenia na I etapie edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel decyduje, jakie umiejętności będzie oceniał w kolejnych latach I etapu kształcenia, mając na uwadze możliwości zespołu klasowego.
 2. Do dziennika wpisywane są oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne na koniec roku szkolnego. Dla udokumentowania bieżącej pracy ucznia przez nauczyciela w klasach I-III stosuje się następujące kryteria oceniające poziom umiejętności i wiadomości ucznia:

OCENĘ AW (WYBITNIE) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach szkolnych i/lub poza szkołą.

OCENĘ A uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosowań posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

OCENĘ B uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania, na poziomie nie przekraczającym wymaganiom zawartych w podstawie programowej. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

OCENĘ C uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymaganiom zawartym w podstawie programowej. Może mieć braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Niektóre zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela.

OCENĘ D uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania. Większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśniania sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

OCENĘ E uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie i pogłębianie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać zadania nawet o niewielkim, elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy pracę. Uczeń otrzymuje ocenę E również za brak zadania domowego (trzykrotny brak pracy domowej skutkuje oceną E). Podobnie jest w przypadku nieprzygotowania się do lekcji polegającego na braku zeszytu, ćwiczeń, podręcznika lub innych wymaganych czy zapowiedzianych potrzebnych materiałów.

 1. Oceny cząstkowe dotyczą:
  1. edukacji polonistycznej,
  2. edukacji muzycznej,
  3. edukacji plastycznej,
  4. edukacji społecznej,
  5. edukacji przyrodniczej
  6. edukacji matematycznej
  7. zajęć komputerowych,
  8. zajęć technicznych,
  9. wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
 2. Jeżeli uczeń wykona dodatkową pracę to nauczyciel wystawia mu ocenę pozytywną. Natomiast za źle wykonaną pracę dodatkową lub za jej brak nauczyciel nie wystawia oceny negatywnej.
 3. Ocena śródroczna przedstawiona jest opisowo w formie karty osiągnięć edukacyjnych ucznia, które otrzymują rodzice na zebraniach semestralnych.
 4. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania są ocenami opisowymi.
 5. Roczna klasyfikacyjna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych określa poziom umiejętności i wiedzy ucznia z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej.

§ 3

Zwalnianie z zajęć oraz prac pisemnych i ustnych

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 6. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania, bez podania przyczyny:
  1. dwa razy w semestrze,
  2. każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji skutkuje oceną niedostateczną.
 7. Przygotowanie do konkursów przedmiotowych daje uczniom prawo bezpośrednio przed eliminacjami – do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów w okresie ustalonym przez nauczyciela przygotowującego ucznia.

§ 4

Formy sprawdzania wiadomości uczniów

Sprawdzanie wiadomości uczniów może mieć formę pisemną lub ustną:

 1. Klasówki (sprawdziany, testy):
  1. przez klasówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości i umiejętności trwającej co najmniej jedną godzinę lekcyjną,
  2. dopuszcza się trzy klasówki w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu tygodnia może być przeprowadzona tylko jedna klasówka,
  3. w ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i pokazać uczniom klasówki (nauczyciel języka polskiego w ciągu trzech tygodni),
  4. sprawdzone i ocenione klasówki nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. Pozostają one do wglądu uczniom i rodzicom,
  5. na prośbę rodziców nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić pisemnie ocenę,
  6. w przypadku nieobecności uczeń ma prawo i obowiązek uzyskać ocenę z materiału objętego sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej w ciągu dwóch tygodni od dnia przybycia do szkoły po chorobie. W przypadku dłuższej niż dwa tygodnie nieobecności, termin i forma zaliczenia zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem,
  7. nauczyciel może wystawić ocenę niedostateczną uczniowi, który nie zaliczył materiału nauczania objętego sprawdzianem pisemnym w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,
  8. uczeń ma prawo poprawić ocenę z klasówki, ale w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od oddania przez nauczyciela ocenionych klasówek. Forma poprawy zostaje ustalona przez nauczyciela. Ponowna ocena niedostateczna nie jest wpisywana do dziennika.
 2. Kartkówki:
  1. przez kartkówkę należy rozumieć niezapowiedzianą pisemną formę sprawdzania wiadomości i umiejętności trwającą nie dłużej niż 15 minut, obejmującą materiał z trzech ostatnich lekcji (nie tematów),
  2. krótkie sprawdziany powinny być poprawione i ocenione przez nauczyciela w terminie jednotygodniowym i oddane uczniom,
 1. Odpowiedzi ustne:
  1. nauczyciel powinien ocenić przynajmniej raz w ciągu półrocza wypowiedź ustną ucznia,
  2. ocena z odpowiedzi ustnej powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela również w formie ustnej,
  3. odpowiedź ustna może obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji.

Procentowe wymagania na poszczególne oceny

0 -29 % – ocena niedostateczna

30 – 49 % – ocena dopuszczająca

50 – 74 % – ocena dostateczna

75 – 89 % – ocena dobra

90 – 99 % – ocena bardzo dobra

100 % – ocena celująca

§ 5

Klasyfikacja uczniów

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
  1. śródrocznej;

  2. ocznej i końcowej.
 2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w statucie szkoły w danym roku szkolnym.
 3. Na klasyfikację końcową składają się:
  1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej;
  2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych;
  3. roczna ocenia zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 6. Nauczyciele tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (termin ustala dyrektor) ustalają i przekazują uczniom przewidywane dla nich oceny klasyfikacyjne przedmiotowe oraz zachowania. Informacje te są wpisywane do dziennika internetowego. Ustalenia te odbywają się w czasie zajęć lekcyjnych, w obecności uczniów, a dwa dni robocze przed semestralnym i końcowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele zobowiązani są do wystawienia ocen w dzienniku lekcyjnym.
 7. Miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy, na wniosek nauczycieli uczących, zawiadamia na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i najniższej ocenie zachowania.
 8. Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze, to ocena klasyfikacyjna śródroczna staje się automatycznie ocena roczną (końcową).
 9. Wynik sprawdzianu w klasie VIII nie ma wpływu na ocenę końcową.
 10. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy po konsultacji z innymi członkami rady pedagogicznej, uczniami danego oddziału oraz ocenianym uczniem.
 11. Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 12. Ocena klasyfikacyjna roczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych uzyskanych w drugim semestrze i uwzględnia ocenę klasyfikacyjna śródroczna oraz postęp edukacyjny ucznia. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 13. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego
 14. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 15. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 16. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 17. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
 18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 19. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 20. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 21. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
  1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego;
  2. dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 22. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
  1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 23. Egzamin klasyfikacyjny dotyczący uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 24. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole.
 25. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
 26. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 27. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  4. imię i nazwisko ucznia;
  5. zadania egzaminacyjne;
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 28. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 29. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 30. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 31. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 32. Uczeń, spełniający obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 33. Uczeń klasy 1 – 3 otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 34. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym, lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1 – 3 na wniosek wychowawcy, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
 35. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy albo na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 lub 2 do klasy programowo wyższej także w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom osiągnięć i rozwoju ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

§ 6

Egzamin poprawkowy

 1. Uczeń klas 4 – 8, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji
 5. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  3. termin egzaminu poprawkowego;
  4. imię i nazwisko ucznia;
  5. zadania egzaminacyjne;
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 6. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§ 7

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia

 1. Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.
 2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 7. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
  4. imię i nazwisko ucznia;
  5. zadania sprawdzające;
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 11. Protokół stanowi załączniki do arkusza ocen ucznia.

§ 8

Ocenianie zachowania

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  7. okazywanie szacunku innym osobom.
 2. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach 4 – 6 ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe;
  2. bardzo dobre;
  3. dobre;
  4. poprawne;
  5. nieodpowiednie;
  6. naganne.
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. W klasach 1 – 3 ocena klasyfikacyjna z zachowania jest oceną opisową.

§ 9

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania

Zachowanie wzorowe: otrzymuje uczeń, który wzorowo spełnia wszystkie zadania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i poza nią. Spełnia następujące kryteria:

 1. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
  1. uczeń punktualnie przychodzi na lekcje, nie opuszcza lekcji bez ważnego powodu;
  2. nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
  3. uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i zawodach sportowych;
  4. rozwija własne zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych;
  5. aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, przejawia w tym względzie własną inicjatywę;
  6. bierze udział w przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych;
  7. zmienia obuwie na szkolne;
  8. jest ambitny i wytrwale dąży do osiągnięcia sukcesów;
  9. pracuje samodzielnie, inicjuje pomysły, podaje propozycje rozwiązań problemu, bardzo angażuje się w realizację projektu edukacyjnego;
  10. przestrzega Statutu Szkoły, szkolnych przepisów i innych zarządzeń.

 2. POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
  1. w codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością;
  2. zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła;
  3. szanuje godność osobistą własną i innych osób;
  4. swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej;
  5. chętnie i bezinteresownie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych;
  6. szanuje mienie własne, szkolne i innych ludzi;
  7. wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole lub poza nią.
 3. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
  1. wypowiada się pełnymi zdaniami;
  2. prezentuje wysoką kulturę słowa na lekcji oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami;
  3. stosuje odpowiedni ton wypowiedzi;
 4. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
  1. podczas lekcji i przerw uczeń jest wrażliwy na potrzeby innych;
  2. reaguje i zapobiega wszelkim przejawom przemocy wśród społeczności uczniowskiej;
  3. podczas przerw i zajęć świetlicowych nie opuszcza terenu szkoły
  4. nie ulega nałogom: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków ani dopalaczy.
 5. GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
  1. odznacza się wysoką kulturą osobistą;
  2. przestrzega norm społecznych;
  3. jest prawdomówny, uczciwy, krytyczny wobec siebie i odpowiedzialny;
  4. dba o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, czystość i estetykę otoczenia.
 6. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
  1. szanuje nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły i inne osoby;
  2. w kulturalny sposób zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz osób starszych zarówno w szkole jak i poza nią, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia;
  3. jest tolerancyjny, koleżeński i życzliwy.

Zachowanie bardzo dobre: otrzymuje uczeń, który spełnia bez zarzutu wymagania zawarte w treści oceny i wyróżnia się w realizacji niektórych jej elementów. Spełnia następujące kryteria:

 1. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
  1. systematycznie uczęszcza na lekcje;
  2. nie ma spóźnień zaistniałych z jego winy;
  3. sumiennie wykonuje swoje obowiązki;
  4. osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości, a zaległości w nauce szybko uzupełnia;
  5. uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i zawodach sportowych;
  6. rozwija własne zainteresowania;
  7. uczestniczy w życiu klasy i szkoły;
  8. zmienia obuwie na szkolne;
  9. jest ambitny i dąży do osiągnięcia sukcesów;
  10. pracuje samodzielnie i aktywnie na rzecz realizacji projektu edukacyjnego;
  11. przestrzega Statutu Szkoły, szkolnych przepisów i innych zarządzeń.
 2. POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
  1. chętnie bierze udział na rzecz klasy i społeczności szkolnej;
  2. dokładnie spełnia powierzone mu funkcje i wywiązuje się z przydzielonych mu zadań;
  3. reaguje na dostrzeżone przejawy zła;
  4. szanuje mienie własne, szkolne i innych ludzi;;
  5. pomaga kolegom w nauce.
 3. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
  1. posługuje się na co dzień kulturalnym językiem;
  2. dba o ton i formę swoich wypowiedzi;
  3. nie wyraża się wulgarnie.
 4. d) DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
  1. reaguje i zapobiega przemocy wśród społeczności uczniowskiej;
  2. podczas przerw i zajęć świetlicowych nie opuszcza terenu szkoły;
  3. nie ulega nałogom nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków ani dopalaczy.;
 5. GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:

  1. przestrzega norm społecznych i zasad ustalonych w grupie;
  2. dba o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, czystość i estetykę otoczenia.
 6. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
  1. w kulturalny sposób zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, kolegów oraz innych osób zarówno w szkole jak i poza nią.

Zachowanie dobre: otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny. Spełnia następujące kryteria:

 1. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
  1. sumiennie wypełnia swoje obowiązki szkolne;
  2. osiąga dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
  3. posiada nieliczne godziny nieusprawiedliwione;
  4. sporadycznie spóźnia się na lekcje;
  5. sporadyczne zapomina zmieniać obuwie;
  6. wykonuje powierzone mu zadania przy realizacji projektu edukacyjnego w terminie, przyjmuje odpowiedzialną postawę za pracę zespołu.
 2. POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
  1. sporadycznie włącza się w życie klasy i szkoły;
  2. reaguje na uwagi środowiska pedagogiczne – wychowawczego szkoły;
  3. dba o mienie szkoły.
 3. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
  1. stara się dbać o poprawność mowy ojczystej;
  2. kultura języka nie budzi zastrzeżeń, unika wulgaryzmów.
 4. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
  1. nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych osób;
  2. nie ulega nałogom: nie pali, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków ani dopalaczy;
  3. wystrzega się szkodliwych nawyków;
  4. w czasie zajęć świetlicowych i przerw nie opuszcza terenu szkoły;
  5. stosuje się do pouczeń skierowanych pod jego adresem.
 5. GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
  1. Może zdarzyć się, że uczeń zachował się niewłaściwie, nie zapanował nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa, ale pracuje nad sobą.
 6. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
  1. Z szacunkiem odnosi się do społeczności szkolnej

Zachowanie poprawne: otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez większych zarzutów, a występujące uchybienia nie są rażące i zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane efekty. Spełnia następujące kryteria:

 1. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
  1. nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków;
  2. ma frekwencję wymagającą interwencji wychowawczej;
  3. niesystematycznie przygotowuje się do lekcji;
  4. nie wypełnia należycie obowiązków dyżurnego klasy;
  5. zdarza się mu przeszkadzać w prowadzeniu zajęć lekcyjnych;
  6. często zapomina zmieniać obuwie;
  7. nie zawsze potrafi współpracować przy realizacji projektu edukacyjnego, niesystematycznie wykonuje zadania przy pomocy innych osób.
 2. POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
  1. nie reaguje na przejawy zła w jego otoczeniu;
  2. unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie;
  3. nie zawsze reaguje na uwagi ustne środowiska społeczno – wychowawczego;
  4. ulega konfliktom i bójkom;
  5. podejmuje działania dotyczące poprawy swojego zachowania.
 3. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:

  1. kultura języka budzi zastrzeżenia;
  2. zapomina o stosowaniu wyrażeń i zwrotów grzecznościowych.
 4. GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
  1. zdarzają się przejawy agresji słownej w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi;
  2. nie zawsze wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
  1. swoim zachowaniem nie łamie rażąco zasad bezpieczeństwa;
  2. stara się nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych;
  3. wymaga zwracania uwagi na to, że nie przestrzega zarządzeń, regulaminów, przez co może spowodować zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób;
  4. zdarza się że opuszcza teren szkoły.
 6. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
  1. wymaga często przypominania o potrzebie okazywania szacunku innym osobom.

Zachowanie nieodpowiednie: otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku. Spełnia następujące kryteria:

 1. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
  1. uczeń często spóźnia się na lekcje;
  2. ma godziny nieusprawiedliwione, (do 30);
  3. usprawiedliwia nieobecności dużo po terminie lub wcale;
  4. nie przygotowuje się do lekcji;
  5. nie prowadzi zeszytów przedmiotowych;
  6. nie nosi odpowiedniego stroju szkolnego;
  7. nie podejmuje starań w celu poprawy wyników w nauce;
  8. stwarza problemy dyscyplinarne – porządkowe na lekcjach, przerwach, podczas grupowych wyjść kina, muzeum, czy uroczystości szkolnych i środowiskowych;
  9. nie pracuje nad wyznaczonymi zadaniami, nie współpracuje z zespołem realizującym projekt edukacyjny.
 2. POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
  1. w codziennym życiu szkoły uczeń nie wykazuje się uczciwością;
  2. nie można mieć do niego zaufania; nie dotrzymuje słowa, kłamie;
  3. działa na szkodę społeczności lokalnej;
  4. przyłącza się do osób i grup łamiących zasady współżycia społecznego;
  5. zdarzyło mu się wymuszenie lub kradzież
 3. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
  1. w wypowiedziach stosuje wulgaryzmy, kłamie;
  2. wypowiada się w pretensjonalnym, niegrzecznym tonie.
 4. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
  1. podczas lekcji oraz przerw uczeń stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu własnemu oraz innych;
  2. uczestniczy w aktach agresji lub przemocy;
  3. podczas przerw opuszcza teren szkoły;
  4. uczniowi zdarzyło się palić papierosy lub pić alkohol, stosować inne używki;
  5. przejawia agresywny stosunek do społeczności szkolnej, (prowokuje konflikty i bójki).
 5. GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
  1. uczeń jest nieodpowiedzialny za swoje czyny;
  2. lekceważy uwagi nauczycieli i pracowników szkoły;
  3. swoim zachowaniem zakłóca przebieg imprez szkolnych.
 6. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
  1. nie okazuje należytego szacunku dla godności człowieka;
  2. wyśmiewa się i szydzi z kolegów;
  3. lekceważy pracowników szkoły.

Zachowanie naganne: otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny lub dopuścił się czynu karalnego (rozbój, kradzież, wymuszenie, zniszczenie mienia społecznego, rozprowadzanie środków odurzających itp.) Spełnia następujące kryteria:

 1. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:

  1. uczeń notorycznie spóźnia się na lekcje;
  2. wagaruje, nie usprawiedliwia nieobecności;.
  3. nie wykazuje żadnej aktywności na lekcjach, nie interesuje się życiem klasowym i szkolnym;
  4. nie zmienia obuwia na szkolne;
  5. jest bierny wobec stawianych mu pytań;
  6. często stwarza problemy organizacyjno – porządkowe;
  7. jego działania szkodzą realizacji projektu, ma lekceważący stosunek dla pracy zespołu.
 2. POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
  1. często działa na szkodę społeczności szkolnej;
  2. mimo upomnień ostentacyjnie lekceważy polecenia i ustalone zasady.
 3. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
  1. stosuje arogancki ton wypowiedzi;
  2. często i świadomie używa wulgarnego słownictwa.
 4. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
  1. uczeń stwarza sytuacje groźne dla zdrowia własnego oraz innych;
  2. jest prowokatorem lub uczestnikiem bójek;
  3. samowolnie opuszcza teren szkoły;
  4. ulega nałogom (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze);
  5. sprzedaje ( w szkole lub poza nią) narkotyki lub dopalacze; wnosi je na teren szkoły
  6. narusza nietykalność cielesną innych osób;
  7. z premedytacją niszczy mienie szkoły.
 5. GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
  1. nie przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły i regulaminach;
  2. nie przestrzega norm społecznych.
 6. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:

  1. nie szanuje nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych w szkole;
  2. jest arogancki wobec innych;
  3. narusza godność osobistą innych osób, używając gestów uwłaczających i obraźliwych;
  4. znęca się psychicznie nad innymi osobami w szkole i poza nią;
  5. prowadzone jest przeciw niemu postępowanie sądowe dotyczące wejścia w kolizję z prawem.

Rozdział VII

System finansowania

§ 1

Środki finansowe na działalność placówki szkolnej są uzyskiwane w oparciu o:

 1. wpłaty tzw., czesnego dokonywane przez rodziców w terminie i wysokości określonej w umowie-zgłoszeniu;
 2. dotacje z budżetu państwa;
 3. darowizny;
 4. inne środki zgodne z przepisami prawa.

Rozdział VIII

Rekrutacja

§ 1

Przyjęcie uczniów do szkoły odbywa się na podstawie wniosków zgłoszeniowych oraz umowy cywilno prawnej o naukę zawartej z rodzicami. Wnioski zgłoszeniowe będą rozpatrywane przez Osoby Prowadzące. Pierwszeństwo w przyjęciu uczniów do Europejskiej Szkoły Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk” – szkoła podstawowa mają dzieci uczęszczające i kończące Prywatne Przedszkole „Olimpijczyk”. W przypadku wolnych miejsc o możliwości przyjęcia uczniów szkoły decyduje dyrektor lub dyrektor ds. pedagogicznych.

Krystyna Skarbek-Tecław,

Paweł Tecław

d

NASZE WARTOŚCI

Warto wiedzieć

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

l

System Oceniania

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Szacunek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 

Współpraca z pedagogiem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Przyszłość

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Współpraca

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Z

Osiągnięcie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore