SZKOŁA PODSTAWOWA

Misja

OLIMPIJCZYK

to my wszyscy!

Tutaj każdy uczy się od siebie nawzajem.

Mały do dużego, a duży od małego. Nie nudzimy się!

Poznajemy świat przez działanie i doświadczanie!

OLIMPIJCZYK

Od 27 lat tworzymy dobre i przyjazne miejsce, w którym najbardziej liczą się relacje i wartości. Nasza szkoła to organizm, w którym wszyscy wzrastamy i rozwijamy się.

Nasza placówka powstała w 1993 roku jako Prywatne Przedszkole Olimpijczyk”. Miejsce, w którym rozpoczynaliśmy pracę z dziećmi, miało  istotnie bajkową oprawę: dzieci bawiły się, uczyły i wypoczywały w przepięknych, drewnianych domkach na terenach rekreacyjno – sportowych T.S. „Olimpia” przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu. Po czterech latach radości z poznawania świata, wspólnie z Rodzicami stworzyliśmy wizję Szkoły  Podstawowej „Olimpijczyk”. W 1997 roku na bazie grupy sześciolatków żegnającej Przedszkole powstała jej pierwsza klasa. Później gimnazjum.  W 2000 roku dzięki,  zaangażowaniu Rodziców, Dyrekcji i Nauczycieli,  został wybudowany  przepiękny budynek z przeznaczeniem na przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum.

Pracując i tworząc w szkole na Smochowicach, nauczyciele ze swoimi  wychowankami i przy bardzo dużym wsparciu rodziców osiągnęli wiele sukcesów. Trud ten został doceniony i wyróżniony poprzez przyznane nam certyfikaty.

 

 

OLIMPIJCZYK

to kreatywność

Uczniowie grają na flażoletach, gitarach, ukulele i perkusji. Szkoła daje przestrzeń i wolność do tworzenia. Dzięki temu  i kreatywnym nauczycielom nasi wychowankowie wyrastają na ludzi gotowych do twórczych działań

 

d

NASZE WARTOŚCI

Warto wiedzieć

 

l

Edukacja włączająca

W naszej szkole  dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczęszczać na zajęcia w grupie integracyjnej.
Zespół specjalistów naszej szkoły (pedagog, neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny) pragnie wspierać rozwój wszystkich dzieci pracując wspólnie, ujednolicając działania i wspierając rodziców.
Wszyscy specjaliści biorą czynny udział w tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno  –  Terapeutycznych oraz realizują zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznych.

INTEGRACJA
Szkoła dla dzieci niepełnosprawnych jest to obustronny proces zarówno skierowany do dzieci z niepełnosprawnością, jak i do ich zdrowych rówieśnikó.:
Dzieci uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy, dzielą się swoimi zasobami emocjonalnymi i poznawczymi,a także uczą się tolerancji i szacunku do przejawianych trudności swojego kolegi czy koleżanki, jak również akceptacji własnych trudności. Różnorodność to dla nich wartość

Szkoła dla dzieci niepełnosprawnych to również szkoła dla dzieci zdrowych. Kontakt z rówieśnikami pełnosprawnymi sprawia, że pod wpływem towarzystwa zdrowych rówieśników dzieci same siebie mobilizują do pracy nad tym, by dogonić kolegów.

Zapraszamy dzieci z : autyzmem, spektrum autyzmu, afazją/alalią, niepełnosprawnością ruchową, inne (po rozmowie z dyrektorem placówki)

W zależności od zaleceń, potrzeb i możliwości dzieci wspieramy ich rozwój podczas zajęć z: terapii pedagogicznej, logopedycznej, neurologopedycznej, arteterapii.

Ocenianie kształtujące

W naszej szkole uczymy wykorzystując różne metody pracy z dziećmi, ale podstawę stanowi ocenianie ksztatujące. Idea ta dotarła do Polski w 2002 r. z Wielkiej Brytanii, gdzie stwierdzono, że tego typu podejście skutecznie podnosi efektywność nauczania w szkole.

Ocenianie kształtujące to sposób pracy nauczyciela i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się, dzięki czemu można modyfikować na bieżąco spoób nauczania i przekazywać uczniom informację zwrotną pomagającą im w nauce. Celem oceniania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się. 

Uczeń staje się odpowiedzialny za naukę i ukierunkowanie swojego rozwoju. Rolą nauczyciela zaś jest udzielanie uczniowi wsparcia oraz monitorowanie jego postępów. Istotne jest też koncentrowanie się na tym, aby uczeń wynosił jak najwięcej wiedzy i umiejętności z lekcji.

 

Organizacja pracy

Zajęcia w nauczaniu początkowym są zintegrowane, tj. wszystkie formy aktywności (np. matematyczne, polonistyczne, plastyczne) występują wspólnie.  Oprócz podstawowych zajęć metodycznych dzieci codziennie uczą się języka angielskiego, a od IV klasy drugiego języka zachodniego. W szkole, obecnie, są to język hiszpański i niemiecki. Codziennie wszyscy uczniowie obowiązkowo biorą udział w zajęciach wychowania fizycznego (w tygodniu 2 razy w-f, 2 razy tenis ziemny, 1 raz basen). Uczniowie mogą korzystać z kół zainteresowań. Wspomagamy dzieci z dysfunkcjami. Kochającym sport oferujemy SKS, treningi teakwoondo. Wszyscy nasi uczniowie korzystają z trzech posiłków przygotowanych i wydawanych przez naszą kuchnię.                         

W szkole Olimpijczycy mogą przebywać od godz. 7:30 do 17:00.

Zajęcia dodatkowe

taekwondo
kółko matematyczne
kółko muzyczne
kółko plastyczne
kółko czytelnicze
kółko przyrodnicze
kółko artystyczne
kółko wolontariackie
zespół muzyczny
SKS
kółko szachowe
gazetka szkolna
zajęcia wyrównawcze
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
zajęcia logopedyczne

System oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania

§ 1

Ocenianie osiągnięć szkolnych
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć (informacja zwrotna). Ponadto polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowanie oceny:
a) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
b) wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców o zasadach oceniania
zachowania;
c) oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemnie prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić na piśmie;
d) nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno — terapeutycznym;
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. a, b, c, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty;
d) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

5. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców lub na ich wniosek opinia, może być wydana także uczniowi gimnazjum. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców.
6. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Ustalone zasady stanowią Przedmiotowe Systemy Oceniania. Z zasadami PSO zapoznaje uczniów nauczyciel na pierwszych lekcjach z danego przedmiotu w każdym roku szkolnym. 7. Skala ocen: a) bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły:
– niedostateczny (1, ndst.)

– dopuszczający (2, dop.)

– dostateczny (3, dst.)

– dobry (4, db.)

– bardzo dobry (5, bdb.)

– celujący (6, cel.)
b) przy wystawianiu bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

§ 2

Ocenianie uczniów klas 1 -3

1. Podstawa programowa szczegółowo opisuje umiejętności, jakie uczeń o przeciętnych możliwościach ma nabyć w trzyletnim cyklu kształcenia na I etapie edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel decyduje, jakie umiejętności będzie oceniał w kolejnych latach I etapu kształcenia, mając na uwadze możliwości zespołu klasowego.

2. Do dziennika wpisywane są oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne na koniec roku szkolnego. Dla udokumentowania bieżącej pracy ucznia przez nauczyciela w klasach I-III stosuje się następujące kryteria oceniające poziom umiejętności i wiadomości ucznia:

OCENĘ AW (WYBITNIE) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach szkolnych i/lub poza szkołą.

OCENĘ A uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosowań posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

OCENĘ B uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania, na poziomie nie przekraczającym wymaganiom zawartych w podstawie programowej. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

OCENĘ C uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymaganiom zawartym w podstawie programowej. Może mieć braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Niektóre zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela.

OCENĘ D uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania. Większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśniania sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

OCENĘ E uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie i pogłębianie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać zadania nawet o niewielkim, elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy pracę. Uczeń otrzymuje ocenę E również za brak zadania domowego (trzykrotny brak pracy domowej skutkuje oceną E). Podobnie jest w przypadku nieprzygotowania się do lekcji polegającego na braku zeszytu, ćwiczeń, podręcznika lub innych wymaganych czy zapowiedzianych potrzebnych materiałów.

3. Oceny cząstkowe dotyczą:
a) edukacji polonistycznej,
b) edukacji muzycznej,
c) edukacji plastycznej,
d) edukacji społecznej,
e) edukacji przyrodniczej
f) edukacji matematycznej
g) zajęć komputerowych,
h) zajęć technicznych,
i) wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

4.Jeżeli uczeń wykona dodatkową pracę to nauczyciel wystawia mu ocenę pozytywną. Natomiast za źle wykonaną pracę dodatkową lub za jej brak nauczyciel nie wystawia oceny negatywnej.

5. Ocena śródroczna przedstawiona jest opisowo w formie karty osiągnięć edukacyjnych ucznia, które otrzymują rodzice na zebraniach semestralnych.

6. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania są ocenami opisowymi.

7. Roczna klasyfikacyjna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych określa poziom umiejętności i wiedzy ucznia z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej.

§ 3

Zwalnianie z zajęć oraz prac pisemnych i ustnych

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

6. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania, bez podania przyczyny:

a) dwa razy w semestrze,

b) każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji skutkuje oceną niedostateczną.

7. Przygotowanie do konkursów przedmiotowych daje uczniom prawo bezpośrednio przed eliminacjami – do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów w okresie ustalonym przez nauczyciela przygotowującego ucznia.

§ 4

Formy sprawdzania wiadomości uczniów

Sprawdzanie wiadomości uczniów może mieć formę pisemną lub ustną:

1. Klasówki (sprawdziany, testy):                                                                                                a) przez klasówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości i umiejętności trwającej co najmniej jedną godzinę lekcyjną,                                            b) dopuszcza się trzy klasówki w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu tygodnia może być przeprowadzona tylko jedna klasówka,                                                                                 c) w ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i pokazać uczniom klasówki (nauczyciel języka polskiego w ciągu trzech tygodni),                                          d) sprawdzone i ocenione klasówki nauczyciel przekazuje uczniom,                                e) na prośbę rodziców nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić pisemnie ocenę,           f) w przypadku nieobecności uczeń ma prawo i obowiązek uzyskać ocenę z materiału objętego sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej w ciągu dwóch tygodni od dnia przybycia do szkoły po chorobie. W przypadku dłuższej niż dwa tygodnie nieobecności, termin i forma zaliczenia zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem,                                                                                                                                g) nauczyciel może wystawić ocenę niedostateczną uczniowi, który nie zaliczył materiału nauczania objętego sprawdzianem pisemnym w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,                                                                                                                          h) uczeń ma prawo poprawić ocenę z klasówki, ale w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od oddania przez nauczyciela ocenionych klasówek. Forma poprawy zostaje ustalona przez nauczyciela. Ponowna ocena niedostateczna nie jest wpisywana do dziennika.

2. Kartkówki:                                                                                                                                  a) przez kartkówkę należy rozumieć niezapowiedzianą pisemną formę sprawdzania wiadomości i umiejętności trwającą nie dłużej niż 15 minut, obejmującą materiał z trzech ostatnich lekcji (nie tematów),                                                                                      b) krótkie sprawdziany powinny być poprawione i ocenione przez nauczyciela w terminie jednotygodniowym i oddane uczniom.

3. Odpowiedzi ustne:                                                                                                                  a) nauczyciel powinien ocenić przynajmniej raz w ciągu półrocza wypowiedź ustną ucznia,                                                                                                                                              b) ocena z odpowiedzi ustnej powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela również w formie ustnej,                                                                                                              c) odpowiedź ustna może obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji.

4. Procentowe wymagania na poszczególne oceny
0 -29 % – ocena niedostateczna
30 – 49 % – ocena dopuszczająca
50 – 74 % – ocena dostateczna
75 – 89 % – ocena dobra
90 – 99 % – ocena bardzo dobra
100 % – ocena celująca

§ 5

Klasyfikacja uczniów

1. Uczeń podlega klasyfikacji:
a) śródrocznej;
b) rocznej i końcowej.

2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w statucie szkoły w danym roku szkolnym.

3. Na klasyfikację końcową składają się:
a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej;
b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych;
c) roczna ocenia zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

6.Nauczyciele tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (termin ustala dyrektor) ustalają i przekazują uczniom przewidywane dla nich oceny klasyfikacyjne przedmiotowe oraz zachowania. Informacje te są wpisywane do dziennika internetowego. Ustalenia te odbywają się w czasie zajęć lekcyjnych, w obecności uczniów, a dwa dni robocze przed semestralnym i końcowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele zobowiązani są do wystawienia ocen w dzienniku lekcyjnym.

7. Miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy, na wniosek nauczycieli uczących, zawiadamia na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i najniższej ocenie zachowania.

8. Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze, to ocena klasyfikacyjna śródroczna staje się automatycznie ocena roczną (końcową).

9. Wynik sprawdzianu w klasie VIII nie ma wpływu na ocenę końcową.

10. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy po konsultacji z innymi członkami rady pedagogicznej, uczniami danego oddziału oraz ocenianym uczniem.
11. Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

12. Ocena klasyfikacyjna roczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych uzyskanych w drugim semestrze i uwzględnia ocenę klasyfikacyjna śródroczna oraz postęp edukacyjny ucznia. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

13. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego

14.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

15. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

16. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

17. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą

18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

19. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

20. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

21. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:                                                                                                    a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego;                                                                                   b) dodatkowych zajęć edukacyjnych.

22. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:                                                                                                                    a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;  b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

23. Egzamin klasyfikacyjny dotyczący uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:                                                        a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

24. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole.

25. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

26. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

27. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania egzaminacyjne;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

28. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

29. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

30. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

31. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

32. Uczeń, spełniający obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

33. Uczeń klasy 1 – 3 otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

34. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym, lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1 – 3 na wniosek wychowawcy, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

35. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy albo na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 lub 2 do klasy programowo wyższej także w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom osiągnięć i rozwoju ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

§ 6

Egzamin poprawkowy

 1. Uczeń klas 4 – 8, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji

5. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin egzaminu poprawkowego; d) imię i nazwisko ucznia; e) zadania egzaminacyjne;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

6. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§ 7

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia

1. Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

7. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania sprawdzające;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

12. Protokół stanowi załączniki do arkusza ocen ucznia.

§ 8

Ocenianie zachowania

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach 4 – 6 ustala się według następującej skali:
a) wzorowe;
b) bardzo dobre;
c) dobre;
d) poprawne;
e) nieodpowiednie;
f) naganne.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. W klasach 1 – 3 ocena klasyfikacyjna z zachowania jest oceną opisową.

§ 9

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania

Zachowanie wzorowe: otrzymuje uczeń, który wzorowo spełnia wszystkie zadania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i poza nią. Spełnia następujące kryteria:

a) WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
1. uczeń punktualnie przychodzi na lekcje, nie opuszcza lekcji bez ważnego powodu;
2. nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
3. uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i zawodach sportowych;
4. rozwija własne zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych;
5. aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, przejawia w tym względzie własną inicjatywę;
6. bierze udział w przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych;
7. zmienia obuwie na szkolne;
8. jest ambitny i wytrwale dąży do osiągnięcia sukcesów;
9. pracuje samodzielnie, inicjuje pomysły, podaje propozycje rozwiązań problemu, bardzo angażuje się w realizację projektu edukacyjnego;
10. przestrzega Statutu Szkoły, szkolnych przepisów i innych zarządzeń.

b) POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
1. w codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością;
2. zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła;
3. szanuje godność osobistą własną i innych osób;
4.swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej;
5. chętnie i bezinteresownie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych;
6. szanuje mienie własne, szkolne i innych ludzi;
7. wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole lub poza nią.

c) DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
1. wypowiada się pełnymi zdaniami;
2. prezentuje wysoką kulturę słowa na lekcji oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami;
3. stosuje odpowiedni ton wypowiedzi;

d) DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
1. podczas lekcji i przerw uczeń jest wrażliwy na potrzeby innych;
2. reaguje i zapobiega wszelkim przejawom przemocy wśród społeczności uczniowskiej;
3. podczas przerw i zajęć świetlicowych nie opuszcza terenu szkoły
4. nie ulega nałogom: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków ani dopalaczy.

e) GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
1. odznacza się wysoką kulturą osobistą;
2. przestrzega norm społecznych;
3. jest prawdomówny, uczciwy, krytyczny wobec siebie i odpowiedzialny;
4. dba o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, czystość i estetykę otoczenia.

f) OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
1. szanuje nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły i inne osoby;
2. w kulturalny sposób zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz osób starszych zarówno w szkole jak i poza nią, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia;
3. jest tolerancyjny, koleżeński i życzliwy.

Zachowanie bardzo dobre: otrzymuje uczeń, który spełnia bez zarzutu wymagania zawarte w treści oceny i wyróżnia się w realizacji niektórych jej elementów. Spełnia następujące kryteria:

a) WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
1. systematycznie uczęszcza na lekcje;
2. nie ma spóźnień zaistniałych z jego winy;
3. sumiennie wykonuje swoje obowiązki;
4. osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości, a zaległości w nauce szybko uzupełnia;
5. uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i zawodach sportowych;
6. rozwija własne zainteresowania;
7. uczestniczy w życiu klasy i szkoły;
8. zmienia obuwie na szkolne;
9. jest ambitny i dąży do osiągnięcia sukcesów;
10. pracuje samodzielnie i aktywnie na rzecz realizacji projektu edukacyjnego;
11. przestrzega Statutu Szkoły, szkolnych przepisów i innych zarządzeń.

b) POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
1. chętnie bierze udział na rzecz klasy i społeczności szkolnej;
2. dokładnie spełnia powierzone mu funkcje i wywiązuje się z przydzielonych mu zadań;
3. reaguje na dostrzeżone przejawy zła;
4. szanuje mienie własne, szkolne i innych ludzi;;
5. pomaga kolegom w nauce.

c) DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
1. posługuje się na co dzień kulturalnym językiem;
2. dba o ton i formę swoich wypowiedzi;
3. nie wyraża się wulgarnie.

d) DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
1. reaguje i zapobiega przemocy wśród społeczności uczniowskiej;
2. podczas przerw i zajęć świetlicowych nie opuszcza terenu szkoły;
3. nie ulega nałogom nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków ani dopalaczy.;

e) GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
1. przestrzega norm społecznych i zasad ustalonych w grupie;
2. dba o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, czystość i estetykę otoczenia.

f) OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
1. w kulturalny sposób zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, kolegów oraz innych osób zarówno w szkole jak i poza nią.

Zachowanie dobre: otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny. Spełnia następujące kryteria:

a) WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
1. sumiennie wypełnia swoje obowiązki szkolne;
2. osiąga dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
3. posiada nieliczne godziny nieusprawiedliwione;
4. sporadycznie spóźnia się na lekcje;
5. sporadyczne zapomina zmieniać obuwie;
6. wykonuje powierzone mu zadania przy realizacji projektu edukacyjnego w terminie, przyjmuje odpowiedzialną postawę za pracę zespołu.

b) POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
1. sporadycznie włącza się w życie klasy i szkoły;
2. reaguje na uwagi środowiska pedagogiczne – wychowawczego szkoły;
3. dba o mienie szkoły.

c) DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
1. stara się dbać o poprawność mowy ojczystej;
2. kultura języka nie budzi zastrzeżeń, unika wulgaryzmów.

d) DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
1. nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych osób;
2. nie ulega nałogom: nie pali, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków ani dopalaczy;
3. wystrzega się szkodliwych nawyków;
4. w czasie zajęć świetlicowych i przerw nie opuszcza terenu szkoły;
5. stosuje się do pouczeń skierowanych pod jego adresem.

e) GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
1. Może zdarzyć się, że uczeń zachował się niewłaściwie, nie zapanował nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa, ale pracuje nad sobą.

f) OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
1. Z szacunkiem odnosi się do społeczności szkolnej

Zachowanie poprawne: otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez większych zarzutów, a występujące uchybienia nie są rażące i zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane efekty. Spełnia następujące kryteria:

a) WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
1. nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków;
2. ma frekwencję wymagającą interwencji wychowawczej;
3. niesystematycznie przygotowuje się do lekcji;
4. nie wypełnia należycie obowiązków dyżurnego klasy;
5. zdarza się mu przeszkadzać w prowadzeniu zajęć lekcyjnych;
6. często zapomina zmieniać obuwie;
7. nie zawsze potrafi współpracować przy realizacji projektu edukacyjnego, niesystematycznie wykonuje zadania przy pomocy innych osób.

b) POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
1. nie reaguje na przejawy zła w jego otoczeniu;
2. unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie;
3. nie zawsze reaguje na uwagi ustne środowiska społeczno – wychowawczego;
4. ulega konfliktom i bójkom;
5. podejmuje działania dotyczące poprawy swojego zachowania.

c) DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
1. kultura języka budzi zastrzeżenia;
2. zapomina o stosowaniu wyrażeń i zwrotów grzecznościowych.

d) GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
1. zdarzają się przejawy agresji słownej w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi;
2. nie zawsze wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły.

e) DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
1. swoim zachowaniem nie łamie rażąco zasad bezpieczeństwa;
2. stara się nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych;
3. wymaga zwracania uwagi na to, że nie przestrzega zarządzeń, regulaminów, przez co może spowodować zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób;
4. zdarza się że opuszcza teren szkoły.

f) OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
1. wymaga często przypominania o potrzebie okazywania szacunku innym osobom.

Zachowanie nieodpowiednie: otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku. Spełnia następujące kryteria:

a) WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
1. uczeń często spóźnia się na lekcje;
2. ma godziny nieusprawiedliwione, (do 30);
3. usprawiedliwia nieobecności dużo po terminie lub wcale;
4. nie przygotowuje się do lekcji;
5. nie prowadzi zeszytów przedmiotowych;
6. nie nosi odpowiedniego stroju szkolnego;
7. nie podejmuje starań w celu poprawy wyników w nauce;
8. stwarza problemy dyscyplinarne – porządkowe na lekcjach, przerwach, podczas grupowych wyjść kina, muzeum, czy uroczystości szkolnych i środowiskowych;
9. nie pracuje nad wyznaczonymi zadaniami, nie współpracuje z zespołem realizującym projekt edukacyjny.

b) POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
1. w codziennym życiu szkoły uczeń nie wykazuje się uczciwością;
2. nie można mieć do niego zaufania; nie dotrzymuje słowa, kłamie;
3. działa na szkodę społeczności lokalnej;
4. przyłącza się do osób i grup łamiących zasady współżycia społecznego;
5. zdarzyło mu się wymuszenie lub kradzież

c) DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
1. w wypowiedziach stosuje wulgaryzmy, kłamie;
2. wypowiada się w pretensjonalnym, niegrzecznym tonie.

d) DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
1. podczas lekcji oraz przerw uczeń stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu własnemu oraz innych;
2. uczestniczy w aktach agresji lub przemocy;
3. podczas przerw opuszcza teren szkoły;
4. uczniowi zdarzyło się palić papierosy lub pić alkohol, stosować inne używki;
5. przejawia agresywny stosunek do społeczności szkolnej, (prowokuje konflikty i bójki).

e) GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
1. uczeń jest nieodpowiedzialny za swoje czyny;
2. lekceważy uwagi nauczycieli i pracowników szkoły;
3. swoim zachowaniem zakłóca przebieg imprez szkolnych.

f) OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
1. nie okazuje należytego szacunku dla godności człowieka;
2. wyśmiewa się i szydzi z kolegów;
3. lekceważy pracowników szkoły.

Zachowanie naganne: otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny lub dopuścił się czynu karalnego (rozbój, kradzież, wymuszenie, zniszczenie mienia społecznego, rozprowadzanie środków odurzających itp.) Spełnia następujące kryteria:

a) WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
1. uczeń notorycznie spóźnia się na lekcje;
2. wagaruje, nie usprawiedliwia nieobecności;.
3. nie wykazuje żadnej aktywności na lekcjach, nie interesuje się życiem klasowym i szkolnym;
4. nie zmienia obuwia na szkolne;
5. jest bierny wobec stawianych mu pytań;
6. często stwarza problemy organizacyjno – porządkowe;
7. jego działania szkodzą realizacji projektu, ma lekceważący stosunek dla pracy zespołu.

b) POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
1. często działa na szkodę społeczności szkolnej;
2. mimo upomnień ostentacyjnie lekceważy polecenia i ustalone zasady.

c) DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
1. stosuje arogancki ton wypowiedzi;
2. często i świadomie używa wulgarnego słownictwa.

d) DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
1. uczeń stwarza sytuacje groźne dla zdrowia własnego oraz innych;
2. jest prowokatorem lub uczestnikiem bójek;
3. samowolnie opuszcza teren szkoły;
4. ulega nałogom (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze);
5. sprzedaje ( w szkole lub poza nią) narkotyki lub dopalacze; wnosi je na teren szkoły
6. narusza nietykalność cielesną innych osób;
7. z premedytacją niszczy mienie szkoły.

e) GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
1. nie przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły i regulaminach;
2. nie przestrzega norm społecznych.

f) OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
1. nie szanuje nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych w szkole;
2. jest arogancki wobec innych;
3. narusza godność osobistą innych osób, używając gestów uwłaczających i obraźliwych;
4. znęca się psychicznie nad innymi osobami w szkole i poza nią;
5. prowadzone jest przeciw niemu postępowanie sądowe dotyczące wejścia w kolizję z prawem.

Z

Osiągnięcia

Nasi absolwenci w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali z języka polskiego średnią 83 %, matematyki 89 %, a z języka angielskiego 96%.

Jakub Bzowy, uczeń czwartej klasy był finalistą PIX PROGRAMMING CHALLENGE. To międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Jest on w pełni przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji PixBlocks. Konkurs jest organizowany w 5 krajach europejskich, Indiach oraz Nigerii.Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania. Finał polskiej edycji konkursu odbył się 13 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. GRATULUJEMY!!!!

Podczas zawodów Taekwondo „Pomerania Open”, nasz uczeń Kosma Ozorowski, zdobył 2 złote medale. Pierwszy w konkurencji sprawnościowej, drugi w konkurencji walki. 
Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

Nasz Uczniowski Klub Sportowy odnosi sukces                        za sukcesem!

Finał ligi taekwondo „Wesołek” 2019 r.
Tymon Łazowy – srebro w walce, czwarty w ap-chagi, piąty w dollyo,
Kuba Leśniewski – srebro w ap-chagi brąz w walce, czwarty w dollyo,
Marianna Suszczewicz – brąz w walce, brąz w dollyo,
Stanisław Gilewski – brąz w walce i brąz w ap-chagi,
Antonina Nieczaj – brąz w ap-chagi,
Maja Leśniewska – czwarta w ap-chagi.
GRATULUJEMY!

Podczas zawodów Legionowo Cup, z cyklu Puchar Polski, Marianna Szuszczewicz startowała pierwszy raz w kategorii „kadet”. Mimo, że była najmłodszym z trzech roczników, stoczyła świetne walki i zdobyła brązowy medal!
Brawo Marianna!