PRZEDSZKOLE

Statut

STATUT PRZEDSZKOLA „OLIMPIJCZYK”

W POZNANIU

SPIS TREŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
 3. ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
 4. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ORAZ WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA
 6. BEZPIECZEŃSTWO WYCHOWANKÓW
 7. SYSTEM FINANSOWANIA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Nazwa placówki: Przedszkole „Olimpijczyk”
 2. Siedziba placówki: ul. Kościerzyńska 76/78, 60-446 Poznań
 3. Przedszkole „Olimpijczyk” jest przedszkolem prywatnym.
 4. Osoby prowadzące przedszkole: Krystyna Skarbek – Tecław i Paweł Tecław
 5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 6. Na pieczęciach używana jest nazwa: Prywatne Przedszkole „Olimpijczyk” w Poznaniu

II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 1

 1. Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb wiekowych. fizycznych, intelektualnych, emocjonalnych.
 2. Rozwija dziecko indywidualnie.
 3. Współdziała z rodzicami (bądź opiekunami) w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do życia w społeczności przedszkolnej.
 4. Wyrabia i podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, językowej i kulturowej:
  1. organizuje formy zapoznawania dzieci z tradycjami, dorobkiem kulturalnym Wielkopolski i kultury narodowej,
  2. czuwa nad kształtowaniem i pielęgnacją języka polskiego,
  3. rozwija zainteresowania dzieci literaturą i sztuką regionu, kraju, a także innych narodów,
  4. na życzenie rodziców uwzględnia potrzeby religijne społeczności dziecięcej.
 5. Na życzenie i za zgodą rodziców udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej wykorzystując do tego celu współpracę ze specjalistami tych dziedzin.
 6. Przedszkole sprawuje wobec dzieci funkcję opiekuńczą odpowiednio do wieku uwzględniając w tym zakresie obowiązujące przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy umysłowej:
  1. opiekę nad wychowankami sprawują pedagodzy i inni pracownicy obsługi przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu,
  2. w trakcie zajęć poza terenem budynku szkolnego – spacery, zabawy w ogródku jordanowskim, wycieczki, opiekę sprawuje wychowawca,
  3. opiekę nad dziećmi w drodze z domu do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice (bądź opiekunowie) lub osoby upoważnione przez nich pisemnie.
 7. Dyrektor przedszkola powierza każdą grupę wiekową opiece jednego nauczyciela

III ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§1

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola,
 2. Rada Nauczycieli z dyrektorem ds. pedagogicznych.

 

§2

 

1. Zakres zadań Osób Prowadzących:

 1. organizują działalność placówki przedszkolnej poprzez stworzenie fizycznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,
 2. dbają o stan techniczny i sanitarny pomieszczeń przedszkolnych,
 3. zatrudniają pracowników pedagogicznych, a także personel pomocniczy,
 4. sprawują nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem przedszkola,
 5. współorganizują imprezy towarzyszące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu,
 6. odpowiadają materialnie w razie ewentualnych roszczeń rodziców.

 

§3

1. Zakres zadań dyrektora przedszkola:

 1. kieruje na bieżąco działalnością dydaktyczno – wychowawczą przedszkola,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny, a także opiekę nad dziećmi,
 3. stwarza warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci,
 4. reprezentuje przedszkole na zewnątrz z uprawnienia Osób Prowadzących,
 5. w swojej działalności bierze pod uwagę wnioski i opinie Rady Nauczycieli oraz rodziców na temat funkcjonowania przedszkola.

2. Dyrektor do spraw pedagogicznych – osoba zatrudniona przez Osoby Prowadzące.

Zakres zadań dyrektora ds. pedagogicznych:

 1. zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności,
 2. planowanie i kierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym w ciągu podstawowym, organizowanie i kontrolowanie pracy nauczycieli podległych jej nadzorowi, których jest bezpośrednim przełożonym,
 3. nadzorowanie właściwego prowadzenia dokumentacji pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej (dzienniki, arkusze diagnozy przedszkolnej i inne).

3. Rada Nauczycieli – zatrudniona przez Osoby Prowadzące

Zakres zadań Rady Nauczycieli:

 1. tworzy ramy pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu na każdy rok szkolny,
 2. opracowuje projekty działalności innowacyjnej i eksperymentalnej,
 3. wypowiada się na temat różnych problemów i sytuacji wychowawczych w przedszkolu,
 4. współdziała – z Dyrektorem w sprawach dotyczących organizacji życia przedszkolnego.

IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole przystosowane jest do przyjęcia około 48 dzieci w trybie ciągłym.
 2. W przedszkolu są grupy wiekowe: 3 – latki, 4- latki, 5 – latki i 6 – latki. 
 3. Do przedszkola przyjmowane są też dzieci odroczone od obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż na rok.
 4. Każdą grup przedszkolną opiekuje się jeden wychowawca
 5. Godziny pracy przedszkola ustala Dyrektor.
 6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez Osoby Prowadzące.
 7. Dzieci korzystają z obiektów rekreacyjno – sportowych Przedszkola i Europejskiej Szkoły Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk”
 8. Wychowankowie na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) mogą korzystać z basenu na krytej pływalni specjalnie dostosowanego do potrzeb małych dzieci.
 9. Pięciolatki i sześciolatki mogą pobierać lekcje gry w tenisa ziemnego na kortach położnych w sąsiedztwie przedszkola (zajęcia prowadzą instruktorzy – trenerzy sekcji tenisowych).
 10. Dzieci mogą brać udział w zajęciach i spotkaniach z wyspecjalizowanymi instruktorami, trenerami i sportowcami różnych dziedzin.
 11. Grupy przedszkolne czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta Poznania (wyjścia do teatrów, kina, na imprezy kulturalne, spektakle artystyczno – muzyczne realizowane przez artystów na terenie szkoły).
 12. W przedszkolu organizowane są świąteczne imprezy stosownie do tradycji i kultury polskiej oraz baliki dziecięce.
 13. Wszystkie dzieci mają zapewnione śniadanie, obiad i podwieczorek.
 14. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem nowoczesnych środków dydaktyczno – wychowawczych.
 15. Organizację pracy w ciągu dnia, tygodnia lub dłuższych okresów czasu określa rozkład pracy ustalony przez Dyrektora i wychowawców z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy.
 16. Przedszkole posiada do realizacji celów statutowych odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ORAZ WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA

§1

1. Prawa pracowników przedszkola:

 1. pracownicy mają prawo do świadczeń zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy,
 2. pracownicy mają prawo do wynagrodzenia zgodnie z umową o pracę,
 3. nauczyciele mają prawa zagwarantowane przez Kartę Nauczyciela
 4. w zakresie określonym ustawą w artykułach dotyczących pracowników szkół
 5. niepublicznych,
 6. nauczyciele zatrudniani są zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy.

2. Obowiązki pracowników przedszkola:

 1. wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do rzetelnego realizowania podstawowych funkcji przedszkola: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych,
 2. nauczyciele są obowiązani do przestrzegania zasad wynikających z Karty Nauczyciela w zakresie określonym ustawą,
 3. pracownicy pedagogiczni odpowiedzialni są za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
 4. pracownicy pedagogiczni prowadzą pracę opiekuńczą dydaktyczno – wychowawczą i odpowiadają za jej jakość,
 5. pracownicy pedagogiczni wspierają rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
 6. pracownicy pedagogiczni podejmują działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów pomiędzy dziećmi,
 7. pracownicy pedagogiczni otaczają indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków i utrzymują kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami),
 8. nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, zdrowotną lub inną,
 9. nauczyciele dbają wspólnie z dziećmi o pomoce dydaktyczno- wychowawcze i mienie przedszkola
 10. nauczyciele prowadzą dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
 11. dbają o dobre imię przedszkola i godnie reprezentują je w kontaktach zewnętrznych.

§2

1. Prawa wychowanków przedszkola:

Każde dziecko ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki,
 2. rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego poprzez program dydaktyczno – wychowawczy uwzględniający potrzeby i możliwości dziecka,
 3. korzystania z odpowiednich warunków w celu indywidualnego rozwoju osobowości,
 4. zachowania własnej odrębności i godności osobistej,
 5. zaspokajania podstawowych potrzeb psychicznych: poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, samorealizacji,
 6. właściwej opieki pedagogicznej,
 7. życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno -wychowawczym,
 8. swobodnego wypowiadania myśli i przekonań dotyczących życia przedszkola, światopoglądowych, religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 9. uczestniczenia w lekcjach języka angielskiego, religii (na życzenie rodziców), rytmiki i umuzykalnienia oraz normalnych zajęciach dydaktyczno wychowawczych,
 10. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
 11. pierwszeństwa w przyjęciu do Europejskiej Szkoły Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk”.

2. Obowiązki wychowanków przedszkola:

 1. każdy wychowanek stosuje się do poleceń, wskazówek i rad opiekunów
 2. okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także swoim koleżankom i kolegom,
 3. stara się zgodnie ze swoimi możliwościami psychicznymi unikać konfliktów w grupie dziecięcej,
 4. troszczy się o mienie przedszkolne,
 5. w ramach rozwoju psychospołecznego uczy się opieki nad młodszymi i słabszymi,
 6. poznaje otaczający świat przyrody, szanuje ją i otacza opieką.
 7. w miarę możliwości samodzielnie dba o własne bezpieczeństwo i zdrowie.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez rodziców zasad systemu opłat i przepisu dotyczącego przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych (zgodnie z umową o świadczenie usług oświatowych §5 punkt 2g), dyrektor może skreślić dziecko z listy przedszkolaków i nie zezwolić na dalsze uczęszczanie dziecka do przedszkola.

VI. BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

uzależnieniami, demoralizacją poprzez:

 1. pełną całodniową ochronę budynku,
 2. wdrożenie programu ochrony zdrowia,
 3. systematyczny kontakt ze specjalistami z następujących dziedzin: psychologia, higiena zdrowia itp.

VII. SYSTEM FINANSOWANIA

Środki finansowe na działalność placówki szkolnej są uzyskiwane w oparciu o:

 1. wpłaty tzw. czesnego dokonywane przez rodziców w terminie i wysokości określonej w umowie – zgłoszeniu. Może ono wzrastać co roku o stopę inflacji,
 2. dotacje z budżetu państwa,
 3. darowizny,
 4. inne środki zgodne z przepisami prawa

VIII. REKRUTACJA

Przyjęcie dzieci do przedszkola odbywa się według kolejności zgłoszeń, na podstawie zawarcia umowy o świadczenie usług oświatowych oraz po wpłacie wpisowego w wysokości ustalonej przez Osoby Prowadzące.

Pierwszeństwo w przyjęciu uczniów do Prywatnej Przedszkola „Olimpijczyk” mają dzieci, których rodzeństwo uczestniczy w zajęciach przedszkolnych lub szkolnych w placówce „Olimpijczyk”.

d

NASZE WARTOŚCI

Warto wiedzieć

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

l

System Oceniania

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Szacunek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 

Współpraca z pedagogiem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Przyszłość

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Współpraca

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Z

Osiągnięcie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore